Pełna księgowość wady i zalety

Pełna księgowość wady i zalety

9 sierpnia 2023 0 przez Redakcja

Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej i zastanawiasz się, jaka forma prowadzenia księgowości będzie najlepsza dla Twojej firmy? Do wyboru masz pełną księgowość oraz uproszczoną ewidencję. Obie formy mają swoje mocne i słabe strony. Co więcej, czasem forma księgowości uzależniona jest od rodzaju działalności. Poniżej opisujemy, czym jest księgowość pełna, jakie ma plusy i minusy, a także przedstawiamy zalety księgowości uproszczonej i jej ograniczenia.

Pełna księgowość – co to?

Jeśli przedsiębiorstwo nie chce prowadzić księgowości uproszczonej, zobligowane jest do prowadzenia pełnej księgowości. Kwestie prawne pełnej księgowości reguluje Ustawa o Rachunkowości. Pełna księgowość polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych (ksiąg handlowych), w których to zapisana będzie każda operacja finansowa, jaka miała miejsce w firmie. Ewidencja ksiąg rachunkowych obejmuje przychody i koszty, wszelkie przekazania pieniędzy i innych środków trwałych wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, rozrachunki z dostawcami/sponsorami. Na księgi rachunkowe składają się takie elementy jak:

 • dzienniki,
 • księgi główne,
 • księgi pomocnicze,
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej,
 • zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów,
 • uzgodnienia sald, potwierdzenia, sprawozdania finansowe i inne.

Kiedy należy prowadzić pełną księgowość?

Przedsiębiorstwo lub inna organizacja pozarządowa musi prowadzić pełną księgowość, jeśli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • prowadzi działalność gospodarczą,
 • roczny przychód organizacji przekracza limit 100 000 zł,
 • ma status OPP, wpisany do KRS,
 • mogłaby prowadzić księgowość uproszczoną, ale nie złożyła do Urzędu Skarbowego informacji o jej wyborze w terminie do 31 stycznia danego roku (lub 30 dni od rozpoczęcia działalności).

Prowadzenie pełnej księgowości jest również obowiązkowe w przypadku samorządów, zakładów budżetowych oraz funduszy celowych. Ponadto, pełna księgowość jest wymagana przy prowadzeniu księgowości spółek handlowych oraz podmiotów działających na zasadach prawa bankowego, funduszy inwestycyjnych, działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej czy spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Tym obowiązkiem objęte są także osoby fizyczne, spółki partnerskie, spółki cywilne osób fizycznych i spółki jawne osób fizycznych.

Wymienione podmioty muszą posługiwać się pełną księgowością, natomiast pozostałe organizacje lub przedsiębiorstwa mogą wybierać między obiema formami.

Zalety prowadzenia pełnej księgowości

Najważniejszą zaletą prowadzenia pełnej księgowości jest możliwość skrupulatnej kontroli i dokładnej analizy wydatków, kosztów i źródeł przychodów przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, iż księgi rachunkowe zawierają szczegółowe informacje na temat każdej operacji, jaka miała miejsce w firmie, co ułatwia planowanie przyszłych inwestycji, które przełożą się na wyższe zyski.

Ponadto, plusem pełnej księgowości jest możliwość zastosowania polityki rachunkowości dostosowanej do potrzeb danej firmy. A także pozwala na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji finansowej działalności gospodarczej z racji dokładnej wyceny majątku.

Pełna księgowość to także większa wiarygodność firmy. Co więcej, umożliwia staranie się o dotacje i o status OPP.

Wady pełnej księgowości

Wady pełnej księgowości to przede wszystkim złożoność systemu ewidencji oraz konieczność spełniania rygorystycznych wymogów określonych w Ustawie o rachunkowości.

Co więcej, decydując się na pełną księgowość, mamy obowiązek sporządzania regularnych sprawozdań finansowych.

zestawienie obrotów

Czym jest księgowość uproszczona?

Uproszczona księgowość, czyli uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK), ma za zadanie sprawne i niegenerujące dodatkowych kosztów rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Największym uproszczeniem księgowania jest brak konieczności sporządzania corocznego sprawozdania finansowego – wystarczy złożyć CIT-8 do 30 czerwca. Uproszczona ewidencja zawiera zestawienie przychodów i rozchodów potrzebne do wypełnienia deklaracji CIT-8, którą każda organizacja zobowiązana jest złożyć do Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorca korzystający z ewidencji uproszczonej może skorzystać z trzech sposobów:

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • karta podatkowa,
 • i ryczałt ewidencjonowany.

Zalety uproszczonej księgowości

Księgowość uproszczona jest znacznie łatwiejsza w prowadzeniu niż pełna księgowość, gdyż nie wiąże się z zastosowaniem skomplikowanych procedur. Uproszczoną księgowość prawnie reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Dlaczego jest to zaleta? Dlatego, że wystarczy znać powyższą Ustawy i Rozporządzenie oraz poszczególne artykuły, do których się odwołują, nie musząc przy tym zaznajamiać się z całą opasłą Ustawą o Rachunkowości, która obowiązuje przy prowadzeniu pełnej księgowości.

Ponadto, decydując się na uproszczoną księgowość, oszczędzamy środki finansowe, gdyż usługi księgowe dla firm zlecone pracownikom biura rachunkowego są tańsze niż prowadzenie pełnej księgowości.

Wady księgowości uproszczonej

Do największych wad tego rodzaju księgowości można zaliczyć mniejszą transparentność finansów organizacji oraz ograniczoną dostępność – aby z niej skorzystać, należy spełnić określone wymogi.

Księgowość pełna – podsumowanie

Zarówno księgowość pełna, jak i uproszczona mają swoje zalety i wady. Najważniejszą zaletą pełnej ewidencji jest fakt, że w księgach rachunkowych przedsiębiorca znajdzie informacje na temat każdej operacji, do której doszło w firmie, dzięki czemu dokładnie widać przepływ pieniędzy. Co prawda, księgowość uproszczona lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest tańszym rozwiązaniem, ale w wielu przypadkach może okazać się niewystarczająca.

Mieszkasz pod Warszawą i potrzebujesz biura do prowadzenia ksiąg rachunkowych swojego przedsiębiorstwa? Sprawdź: biuro księgowe w Grodzisku Mazowieckim lub biuro księgowe w Żyrardowie.